5a. Clematis Golden tangutica
FOTO: Den 4 augusti 2003